OPVK

Projekt OP VK na Ústavu geodézie Fakulty stavební v Brně

OPVK - investice do rozvoje vzdělávání

Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zahájil 1.října 2010 řešení projektu „Inovace studijních programů Geodézie a kartografie“, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0144. Hlavními partnery VUT jsou Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj a firma GEODIS Brno, spol. s r.o.
Klíčové aktivity projektu jsou:

  • inovace obsahu předmětů a kurzů, jež na základě analýzy studijních programů na tuzemských i zahraničních školách vyústí do efektivnější obsahové provázanosti bakalářského a navazujícího magisterského studia, provázanosti prezenční a kombinované formy studia a provázanosti geodeticko-kartografických předmětů s předměty ostatních odborností,
  • implementace studijního systému s výraznými prvky e-learningu s cílem rozšířit formy výuky a hodnocení výuky využívající elektronická média v rámci nadřazeného (fakultního, univerzitního) informačního systému,
  • tvorba studijních podkladů, která se odrazí především v zajištění dílčí nebo úplné inovace vybraných studijních předmětů dalšími studijními zdroji, včetně multimediálních,
  • technické zabezpečení inovace studijních programů, jež je směrováno zejména do vybavení učeben a laboratoří, inovace softwarového a hardwarového zajištění studijních předmětů a zpřístupnění oborových datových skladů,
  • výuku v inovovaných kurzech, kde se m.j. předpokládá využití informačního systému pro individuální hodnocení každého studenta a významnější zastoupení odborníků z praxe,
  • vyhodnocení inovovaných kurzů, jež bude cíleno do konference mapující a hodnotící celý proces inovace za přítomnosti zástupců praxe, profesních sdružení i dalších zájemců.

Po dobu řešení projektu, tj. v období 2010 – 2013, se jeho výsledky plně odrazí ve 30 inovovaných kurzech, jimiž projde přes 200 vysokoškolských studentů oboru Geodézie a kartografie a po dobu pětileté udržitelnosti projektu se s jeho výsledky seznámí další posluchači bakalářského a navazujícího magisterského studia, jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Nová akreditace studijních programů Geodézie a kartografie založená na projektu inovace těchto studijních programů

V průběhu řešení projektu OP VK „Inovace studijních programů Geodézie a kartografie“ vypršela akreditace všech tří akreditovaných a inovovaných studijních programů:

  • bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie v prezenční formě studia (k 30.5.2013),
  • bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie v kombinované formě studia (k 30.5.2013),
  • navazujícího magisterského studijního programu Geodézie a kartografie v prezenční formě studia (k 30.5.2013).

Jedním z hlavních výsledků inovace byla nová akreditace těchto programů. Výsledky inovačního procesu související s akreditací vycházely z mnoha aspektů, k nimž například patřila diskuze ke Koncepci rozvoje zeměměřictví a katastru, realizované VÚGTK Zdiby, na které se řešitel přímo podílel. Dále v rámci tohoto projektu se jednalo srovnání struktury a obsahu studijních osnov u příbuzných vysokých škol u nás i v zahraničí. Byly rovněž vedeny četné diskuze s partnery, pracovníky příbuzných škol i podnikatelské sféry. Součástí rozhodování bylo vyhodnocení dotazníku pro Úředně oprávněné zeměměřické inženýry zpracovaného v rámci tohoto projektu, dále výsledky Matematicko-fyzikálního workshopu uspořádaného v rámci tohoto projektu a dalších aktivit. Inovace projektu se tak výrazně promítla do přípravy podkladů pro prodloužení akreditace a samozřejmě vycházela i z aktuálního personálního a technického zabezpečení studia na škole a z dalších podkladů. Nezbytná spolupráce s projektem byla řešena v rámci Oborové pedagogické komise, jejíž předsedou je hlavní řešitel projektu Inovace.

Klíčovou otázkou pro realizaci projektu byla nezbytnost připravit kvalitní návrh na prodloužení akreditace u všech tří v projektu inovovaných studijních programů. Současně se využila možnost realizovat rozsáhlejší změny ve struktuře a obsahu inovovaných studijních programů, které by bez projednání v akreditační komisi nebylo možno jinak realizovat. Tímto způsobem došlo k celé řadě změn především ve struktuře studijních programů, v rušení některých předmětů, zavedení nových či inovovaných předmětů, ve změnách vzhledem k volitelnosti předmětů, v jejich rozsahu či způsobech zakončení apod. Jejich souhrnný přehled je uveden dále v textu.

Tyto aktivity nejen pracovníků projektu, ale i dalších zaměstnanců fakulty vyvrcholily v druhé polovině roku 2012, v jehož závěru byly předloženy Akreditační komisi k projednání návrhy tří zmíněných studijních programů. Návrhy prošly projednáním, resp. schválením v Oborové komisi, v Senátu Stavební fakulty a ve Vědecké radě fakulty. Akreditační komise projednala tyto návrhy na zasedání v únoru 2013 a doporučila prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie v prezenční formě studia se změnou studijního oboru a rovněž navazujícího studijního programu Geodézie a kartografie v prezenční formě studia. Akreditační komise dále na zasedání v dubnu 2013 doporučila prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie v kombinované formě studia se změnou studijního oboru a rovněž schválila možnost dostudování obou bakalářských studijních programů podle původních plánů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy návrhy akreditační komise schválilo a vydalo příslušná rozhodnutí. Tím bylo odstraněno jedno z vážných rizik udržitelnosti projektu „Inovace“ u uvedených studijních programů.

Prodloužení akreditace je u všech tří studijních programů na dobu 6 let, tj. do roku 2019 s kontrolou v roce 2016.